Privacybeleid

Privacy  beleid

Website-adres is: https://www.gezondevariatie.nl.

Doel en termijn waarvoor persoonsgegevens gebruikt worden

Van de cliënt zijn NAW gegevens  nodig voor correspondentie,  facturering. Onder NAW gegevens vallen, voorletters, naam en achternaam; adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Verzekering is nodig voor eventuele declaratie mogelijkheid.

Facturen blijven 7 jaar bewaard i.v.m. omzetbelasting.

Om een goed behandelplan op te stellen zijn naast identificatiegegevens tevens specifieke persoonsgegevens, nodig als meetgegevens, gezondheid en medische gegevens; familiaire condities, constitutie en temperament, psychische weerstand, omgevingsfactoren, voedingspatroon, levenswijze en motivatie. Al deze gegevens geven een duidelijk beeld van de cliënt en van hieruit wordt een behandelplan, advies opgesteld.

In  het behandelplan en vervolgconsulten worden adviezen opgeschreven met betrekking tot voeding, leefstijl adviezen, Bach-bloesem adviezen.

Adviezen worden bij consult meegeven in vorm van folders of indien cliënt dit wenst gaat dit via de mail.

Indien de cliënt jonger is dan 17 jaar, zal er aan de ouder toestemming gevraagd worden om de specifieke gegevens te gebruiken voor het behandelplan.

Gegevens van intake, behandelplan en vervolgconsulten blijven tot 2 jaar na het laatste consult bewaard.

Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt zoals bijvoorbeeld eigen huisarts of specialist. Er geldt tevens geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden bewaard in digitaal dossier welke beveiligd is met wachtwoorden.

De AVG- privacyrechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gezonde Variatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gezondevariatie.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gezonde Variatie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Gezonde Variatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Meldplicht Datalek

Gezonde Variatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@gezondevariatie.nl

Indien het ondanks alle maatregelen je gegevens toch ongeautoriseerd bij derden terecht komt Zal Gezonde Variatie dit melden bij AutoriteitPersoonsgevens.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen

× Stuur een WhatsApp